کد: NM-46

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۴۰

ب: ۶۷۰

ج: ۷۸۰

د: -

کانال: ۶۰۰

 :H2-H1 ۱۱۰-۶۰

کیلوگرم 3±: ۷۸

دارای دو مفصل

۲۰۰ درجه باز شدن

دارای سه قفل

دارای واشر لاستیکی EPDM

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه