کد: NM-47

نوع: متوسط

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۷۷۵

ب: ۴۵۵

ج: -

د: -

کانال: -

 :H2-H1 ۸۵

کیلوگرم 3±: ۴۳

به طور کامل باز میشود

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه