کد: NM-48

نوع: متوسط

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۸۰۰

ب: ۶۰۰

ج: ۸۲۰

د: ۶۲۰

ذ:-

کانال: ۷۰۰

 :H2-H1 ۴۰-۶۰

کیلوگرم 3±: ۶۹

به طور کامل باز میشود

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

فریم 60x60x6 آهنی زاویه