کد: NM-49

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۸۰۰

ب: ۶۴۵

ج: ۹۴۵

د: ۷۴۵

کانال: ۷۴۵

 :H2-H1 ۴۵-۶۵

کیلوگرم 3±: ۱۲۷

دارای دو مفصل

۲۰۰ درجه باز شدن

دارای دو دسته بالابر

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه