کد: NM-51

نوع: -

قدرت: -

کلاس: -

ابعاد

الف: ۳۶۰

ب: ۴۳۰

ج: ۳۵۰

د: -

کانال: ۳۶۵

 :H2-H1 ۲۱۰

کیلوگرم 3±: ۴۹

به طور کامل باز میشود

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه