کد: NM-50

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۷۰

ب: ۶۹۵

ج: ۷۹۰

د: -

کانال: ۶۱۰

 :H2-H1 ۶۰-۱۲۵

کیلوگرم 3±: ۸۸

۱۲۰ درجه باز شدن

دارای یک قفل

دارای یک مفصل

دارای دسته بالابر

لاستیک EPDM

دارای واشر

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.