کد: NM-52

نوع: ویژه

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۸۰۰

ب: ۶۶۰

ج: -

د: -

کانال: ۶۰۰

 :H2-H1 ۱۵۴

کیلوگرم 3±: ۱۲۴

به طور کامل باز میشود

دارای دو دسته بالابر

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه