کد: NM-54

نوع: ویژه

قدرت:  ۶۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: E600

ابعاد

الف: ۹۰۰

ب: ۷۰۰

ج: -

د: -

کانال: ۲۹۰-۶۳۰

 :H2-H1 ۹۷

کیلوگرم 3±: ۳۵۵

به طور کامل باز میشود

دارای دو دسته بالابر

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه