کد: NM-53

نوع: ویژه

قدرت:  ۶۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: E600

ابعاد

الف: ۷۹۰

ب: ۸۵۵

ج: ۱۲۶۰

د: -

کانال: ۷۵۰

 :H2-H1 ۵۰-۲۳۵

کیلوگرم 3±: ۳۴۰

به طور کامل باز میشود

دارای دو دسته بالابر

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه