کد: NM-37

نوع: متوسط

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۴۳۰

ب: ۴۳۰

ج: ۴۹۸

د: ۴۹۰

کانال: ۴۱۸

 :H2-H1 ۴۰-۱۰۹

کیلوگرم 3±: ۳۸

به طور کامل باز میشود

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه