کد: NM-39

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۵۰۰

ب: ۵۰۰

ج: ۶۱۰

د: ۶۱۰

کانال: ۴۷۰

 :H2-H1 ۹۵

کیلوگرم 3±: ۱۰۵

لولایی

۱۲۰ درجه باز شدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

گریل آب باران