کد: NM-42

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۵۰۰

ب: ۷۳۰

ج: ۶۲۰

د: ۸۴۰

کانال: ۶۷۰

 :H2-H1 ۴۶۵

کیلوگرم 3±: ۱۳۵

لولایی

۱۲۰ درجه بازشدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

گریل آب باران