کد: NM-43

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۹۰

ب: ۶۰۰

ج: ۲۴۰

د: -

کانال: ۵۴۰-۴۸۰

 :H2-H1 ۵۱-۸۰

کیلوگرم 3±: ۹۵

دارای دو مفصل

۱۸۰ درجه بازشدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه