کد: NM-44

نوع: متوسط

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۶۵۰

ب: ۷۳۴

ج: ۷۵۰

د: -

کانال: ۶۱۰

 :H2-H1 ۲۴-۴۰

کیلوگرم 3±: ۷۲

به طور کامل باز میشود

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

گریل آب باران