کد: NM-45

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۴۵۰

ب: ۵۵۰

ج: ۵۴۰

د: ۶۰۰

کانال: ۴۳۸

 :H2-H1 ۵۰-۷۰

کیلوگرم 3±: ۷۵

لولایی

۱۲۰ درجه باز شدن

گریل آب باران