کد: NM-41

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۷۹۵

ب: ۶۵۵

ج: ۷۰۴

د: -

کانال: ۶۰۵

 :H2-H1 ۸۴

کیلوگرم 3±: ۱۵۵

به طور کامل باز میشود

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

گریل آب باران