کد: NM-38

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۸۰۰

ب: ۷۵۰

ج: ۷۹۰

د: ۵۸۵

کانال: ۷۲۰

 :H2-H1 ۶۷-۱۱۶

کیلوگرم 3±: ۱۱۵

دارای دو قفل

دارای دو مفصل

۱۸۰ درجه باز شدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه