کد: NM-28

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۷۸۵

ب: ۷۲۰

ج: -

د: -

کانال: ۶۲۵

 :H2-H1 ۷۰

کیلوگرم 3±: ۹۳

کد: NM-28-2

نوع: سبک

قدرت: B125 کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۷۵۰

ب: ۶۱۰

ج: -

د: -

کانال: ۶۲۵

 :H2-H1 ۷۰

کیلوگرم 3±: ۴۸

به طور کامل باز میشود

قفل شده است

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است