کد: NM-36

نوع: متوسط

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۵۰۵

ب: ۷۱۰

ج: ۴۷۵

د: ۶۸۰

کانال: ۴۰۰-۶۴۰

 :H2-H1 ۶۵-۶۵

کیلوگرم 3±: ۶۰

دارای دو قفل

دارای دو مفصل

۱۸۰ درجه بازشدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه