کد: NM-30

نوع: سبک

قدرت: ۱۲۵ کیلو نیوتن

کلاس: B125

ابعاد

الف: ۵۹۰

ب: ۶۶۰

ج: ۱۴۸

د: ۷۰۵

کانال: ۵۵۰

 :H2-H1 ۷۰

کیلوگرم 3±: ۶۰

 

کد: کد : NM-30-2

نوع: متوسط

قدرت: ۱۲۵ کیلو نیوتن

کلاس: B125

ابعاد

الف: ۷۰۰

ب: ۶۳۰

ج: ۱۴۸

د: ۷۴۰

کانال: ۵۹۰

 :H2-H1 ۵۰

کیلوگرم 3±: ۶۲

 لولایی

۱۲۰ درجه بازشدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه