کد: NM-31

نوع: سبک

قدرت: ۱۵ کیلو نیوتن

کلاس: A15

ابعاد

الف: ۲۵۰

ب: ۲۵۰

ج: ۲۰۰

د: ۲۰۰

کانال: ۶۰-۱۶۰

 :H2-H1 ۲۰

کیلوگرم 3±: ۹

 

کد: NM-31-2

نوع: سبک

قدرت: ۱۵ کیلو نیوتن

کلاس: A15

ابعاد

الف: ۳۳۰

ب: ۳۳۰

ج: ۲۷۰

د: ۲۷۰

کانال: ۳۳۰-۳۳۰

 :H2-H1 ۳۴-۲۵

کیلوگرم 3±: ۱۲

 

کد: NM-31-3

نوع: سبک

قدرت: ۱۵ کیلو نیوتن

کلاس: A15

ابعاد

الف: ۳۰۰

ب: ۳۰۰

ج: ۲۴۰

د: ۲۴۰

کانال: ۲۰۰-۲۰۰

 :H2-H1 ۳۰

کیلوگرم 3±: ۱۳

 

کد: NM-31-4

نوع: سبک

قدرت: ۱۵ کیلو نیوتن

کلاس: A15

ابعاد

 

الف: ۳۵۰

ب: ۳۵۰

ج: ۲۹۰

د: ۲۹۰

کانال: ۲۵۰-۲۵۰

 :H2-H1 ۳۰

کیلوگرم 3±: ۱۵

 

کد: NM-31-5

نوع: سبک

قدرت: ۱۲۵ کیلو نیوتن

کلاس: B125

ابعاد

الف: ۴۰۰

ب: ۴۰۰

ج: ۳۴۰

د: ۳۴۰

کانال: ۳۰۰-۳۰۰

 :H2-H1 ۳۰

کیلوگرم 3±: ۱۸

 

کد: NM-31-6

نوع: سبک

قدرت: ۱۲۵ کیلو نیوتن

کلاس: B125

ابعاد

الف: ۴۵۰

ب: ۴۵۰

ج: ۳۸۰

د: ۳۸۰

کانال: ۳۴۰-۳۴۰

 :H2-H1 ۳۵

کیلوگرم 3±: ۲

 

کد: NM-31-7

نوع: سبک

قدرت: ۱۲۵ کیلو نیوتن

کلاس: B125

ابعاد

الف: ۵۰۰

ب: ۵۰۰

ج: ۴۳۰

د: ۴۳۰

کانال: ۳۹۰-۳۹۰

 :H2-H1 ۳۵

کیلوگرم 3±: ۳۱

به طور کامل باز میشود

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه