کد: NM-33

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۷۸۵

ب: ۸۲۰

ج: -

د: -

کانال: ۶۲۵

 :H2-H1 ۷۰

کیلوگرم 3±: ۹۳

نوع تخت

به طور کامل باز میشود

قفل شده است

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه