کد: NM-34

نوع: متوسط

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۶۷۵

ب: ۶۷۵

ج: ۷۱۰

د: ۷۱۰

کانال: ۶۴۰

 :H2-H1 ۴۰-۵۰

کیلوگرم 3±: ۸۰

به طور کامل باز میشود

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه