کد: NM-35

نوع: سبک

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۴۵۰

ب: ۴۵۰

ج: ۶۰۰

د: ۴۷۰

کانال: ۴۰۰

 :H2-H1 ۱۰۰ 

کیلوگرم 3±: ۵۹

 

کد: NM-35-2

نوع: سبک

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۰۰

ب: ۴۵۰

ج: ۷۳۸

د: ۴۶۶

کانال: ۵۳۸

 :H2-H1 ۱۰۰

کیلوگرم 3±: ۷۳

 

کد: NM-35-3

نوع: متوسط

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۰۰

ب: ۶۰۰

ج: ۷۳۸

د: ۶۱۶

کانال: ۵۳۸

 :H2-H1 ۱۰۰

کیلوگرم 3±: ۹

 

کد: NM-35-4

نوع: متوسط

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۰۰

ب: ۷۵۰

ج: ۷۳۸

د: ۷۸۰

کانال: ۵۳۸

 :H2-H1 ۱۰۰

کیلوگرم 3±: ۱۱۰

به طور کامل باز میشود

دارای دو دسته بالابر

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه