کد: NM-32

نوع: سبک

قدرت: ۱۲۵ کیلو نیوتن

کلاس: B125

ابعاد

الف: ۶۴۰

ب: ۷۶۰

ج: -

د: -

کانال: ۳۵-۴۰

 :H2-H1 ۶۰۰ 

کیلوگرم 3±: ۴۰

 

کد: کد : NM-32-2

نوع: متوسط

قدرت: ۱۲۵ کیلو نیوتن

کلاس: B125

ابعاد

الف: ۶۴۰

ب: ۶۴۰

ج: -

د: -

کانال: ۳۵-۸۰

 :H2-H1 ۶۰۰

کیلوگرم 3±: ۶۰

 

کد: کد : NM-32-3

نوع: سنگین

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۶۴۰

ب: ۶۴۰

ج: -

د: -

کانال: ۶۰-۱۶۰

 :H2-H1 ۶۰۰

کیلوگرم 3±: ۷۸

به طور کامل باز میشود

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه