کد: NM-29

نوع: سبک

قدرت: ۱۲۵ کیلو نیوتن

کلاس: B125

ابعاد

الف: ۷۱۰

ب: ۶۳۵

ج: ۷۷۵

د: ۲۲۵

کانال: ۵۹۰

 :H2-H1 ۶۰

کیلوگرم 3±: ۸۸

 

کد: NM-29-2

نوع: متوسط

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۸۰۰

ب: ۶۵۰

ج: ۸۰۰

د: ۲۳۰

کانال: ۵۹۰

 :H2-H1 ۶۰

کیلوگرم 3±: ۸۸

 

کد: NM-29-3

نوع: سبک

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۷۰

ب: ۸۰۹

ج: ۹۳۵

د: ۲۸۹

کانال: ۶۱۱

 :H2-H1 ۱۴۵-۱۱۳

کیلوگرم 3±: ۱۹۵

لولایی

۱۲۰ درجه بازشدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه