کد: NM-16

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۷۷۵

ب: ۷۷۵

ج: ۹۶۲

د: -

کانال: ۶۰۵

 :H2-H1 ۸۹

کیلوگرم 3±: ۹۰

لولایی

دارای سه قفل

۱۲۰ درجه بازشدن

 لبه 70±5

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است