کد: NM-17

نوع: سنگین

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۳۰۰

ب: ۵۰۰

ج: ۲۸۰

د: ۴۸۰

کانال: ۲۹۰-۴۹۰

 :H2-H1 ۱۱۰

کیلوگرم 3±: ۲۷

 

کد: NM-17-2

نوع: سر راست

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۳۰۰

ب: ۵۰۰

ج: ۲۸۰

د: ۴۸۰

کانال: ۲۹۰-۴۹۰

 :H2-H1 ۱۱۰

کیلوگرم 3±: ۲

 

کد: NM-17-3

نوع: بیضی شکل

قدرت: ۱۲۵کیلو نیوتن

کلاس: B125

ابعاد

الف: ۲۹۰

ب: ۴۰۰

ج: ۳۰۵

د: ۴۱۰

کانال: ۲۵۰-۴۰۰

 :H2-H1 ۹۵

کیلوگرم 3±: ۱۸

 

کد: NM-17-4

نوع: بیضی شکل

قدرت: ۱۲۵کیلو نیوتن

کلاس: B125

ابعاد

الف: ۲۳۵

ب: ۴۰۰

ج: ۲۵۰

د: ۴۱۰

کانال: ۲۰۰-۴۰۰

 :H2-H1 ۹۵

کیلوگرم 3±: ۱

 

دارای دو قفل

۱۸۰ درجه بازشدن

دارای دو مفصل

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه