کد: NM-18

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۰۰

ب: ۱۰۰۰

ج: ۴۳۰

د: ۹۶۵

کانال: ۳۸۸

 :H2-H1 ۶۰-۱۱۶

کیلوگرم 3±: ۱۲۵

دارای سه قفل

دارای سه مفصل 

۱۲۰ درجه بازشدن

لاستیک EPDM

دارای واشر

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.