کد: NM-21

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۴۵۰

ب: ۵۵۰

ج: ۵۹۵

د: ۵۷۵

کانال: ۴۰۰

 :H2-H1 ۸۴-۸۴

کیلوگرم 3±: ۷۷

 

کد: کد : NM-21-2

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد:

الف: ۴۵۰

ب: ۹۵۰

ج: ۶۴۴

د: -

کانال: ۴۱۸

 :H2-H1 ۹۰

کیلوگرم 3±: ۱۱۷

 

کد: کد : NM-21-3

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد:

الف: ۴۵۰

ب: ۱۴۳۰

ج: ۶۴۴

د: ۱۳۶۰

کانال: ۴۱۸

 :H2-H1 ۹۰

کیلوگرم 3±: ۱۶۰

چهار قفل - دو قفل.

مفصل چهارگانه - مفصل دوتایی

۱۲۰ درجه بازشدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه