کد: NM-24

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۵۰۵

ب: ۷۱۰

ج: ۴۷۵

د: ۶۸۰

کانال: ۴۰۰-۶۴۰

 :H2-H1 ۸۵

کیلوگرم 3±: ۸۰

دارای دو قفل

۱۸۰ درجه بازشدن

دارای دو مفصل

لبه 70±5

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.