کد: NM-22

نوع: مستقیم

قدرت: ۴۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۵۰۰

ب: ۶۰۰

ج: ۳۳۸

د: ۵۷۸

کانال: ۲۹۸

 :H2-H1 ۱۰۰-۷۰

کیلوگرم 3±: ۵۵

دارای دوقفل

۱۲۰ درجه بازشدن

دارای دو مفصل

لبه 70±5

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.