کد: NM-26

نوع: بیضی شکل

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۳۸۰

ب: ۵۷۴

ج: ۴۵۰

د: ۶۰۰

کانال: ۲۶۰

 :H2-H1 ۱۱۵-۵۰

کیلوگرم 3±: ۵۵

 

کد: NM-26-2

نوع: مستقیم

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۳۸۰

ب: ۵۷۴

ج: ۴۵۰

د: ۶۰۰

کانال: ۲۶۰

 :H2-H1 ۱۱۵-۵۰

کیلوگرم 3±: ۵۵

دو لولایی

۱۲۰ درجه بازشدن

دارای دو مفصل

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است