کد: NM-19

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۵۵

ب: ۶۷۵

ج: ۸۰۰

د: ۹۱۰

کانال: ۶۶۰

 :H2-H1 ۹۰-۳۰

کیلوگرم 3±: ۱۱۸

دو لولایی

۱۲۰ درجه بازشدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.