کد: NM-25

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۸۹۰

ب: ۵۳۵

ج: ۹۳۵

د: ۶۸۰

کانال: ۴۹۲

 :H2-H1 ۹۵-۴۸

کیلوگرم 3±: ۱۲۵

دو لولایی

۱۲۰ درجه بازشدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.