کد: NM-20

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۵۳۵

ب: ۴۴۰

ج: ۶۹۸

د: ۴۷۰

کانال: ۴۹۴

 :H2-H1 ۱۰۲-۵۹

کیلوگرم 3±: ۷۱

دارای یک قفل

لولایی

۱۲۰ درجه بازشدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه