کد: NM-23

نوع: بیضی شکل

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۳۰۰

ب: ۵۰۰

ج: ۲۸۰

د: ۴۸۰

کانال: ۲۹۰-۴۹۰

 :H2-H1 ۱۱۰

کیلوگرم 3±: ۲۷

 

کد: NM-23-2

نوع: مستقیم

قدرت: ۲۵۰ کیلو نیوتن

کلاس: C250

ابعاد

الف: ۳۰۰

ب: ۵۰۰

ج: ۲۸۰

د: ۴۸۰

کانال: ۲۹۰-۴۹۰

 :H2-H1 ۱۱۰

کیلوگرم 3±: ۲۹

 

کد: NM-23-3

نوع: بیضی شکل

قدرت: ۱۲۵ کیلو نیوتن

کلاس: B125

ابعاد

الف: ۲۹۰

ب: ۴۰۰

ج: ۳۰۵

د: ۴۱۰

کانال: ۲۵۰-۴۰۰

 :H2-H1 ۹۵

کیلوگرم 3±: ۱

 

کد: NM-23-4

نوع: بیضی شکل

قدرت: ۱۲۵ کیلو نیوتن

کلاس: B125

ابعاد

الف: ۲۳۵

ب: ۴۰۰

ج: ۲۵۰

د: ۴۱۰

کانال: ۲۰۰-۴۰۰

 :H2-H1 ۹۵

کیلوگرم 3±: ۱۴

دارای دو قفل

۱۲۰ درجه بازشدن

دارای دو مفصل

لبه 70±5

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.