کد: NM-27

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۵۷۰

ب: ۵۷۰

ج: ۶۰۰

د: ۶۰۰

کانال: ۴۰۰

 :H2-H1 ۸۴-۴۸

کیلوگرم 3±: ۷۷

 

کد: NM-27-2

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۵۷۰

ب: ۵۷۰

ج: ۶۹۴

د: ۵۹۴

کانال: ۴۱۸

 :H2-H1 ۹۰

کیلوگرم 3±: ۱۱۷

 

کد: NM-27-3

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۸۰۰

ب: ۸۰۰

ج: ۹۴۵

د: ۸۲۵

کانال: ۴۱۸

 :H2-H1 ۹۰

کیلوگرم 3±: ۱۶۰

دارای دو قفل 

۱۸۰ درجه بازشدن

دارای دو مفصل

لاستیک EPDM

دارای واشر

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیرسیاه