کد: NM-01
نوع: سنگین
قدرت: 400 کیلو نیوتن
کلاس: D400


ابعاد

الف: ۶۷۰
ب: ۶۹۵
ج: ۸۱۰
د: کانال: ۶۰۰
 :H2-H1۶۰-۱۱۸
کیلوگرم 3±: ۸۸

دارای سه قفل

۱۲۰ درجه بازشدن

دارای دو مفصل

لبه EPDM 70±5

دارای واشر لاستیکی

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.