کد: NM-03

نوع: سنگین

قدرت: 400 کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۸۱۰

ب: ۶۷۰

ج: ۱۷۸

د:

کانال: ۶۰۰

:H2-H1۷۵-۱۳۰

کیلوگرم 3±: ۸۸

دارای سه قفل

۱۲۰ درجه بازشدن

دارای دو مفصل

لبه EPDM 70±5

دارای واشر لاستیکی

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.