کد: NM-04

نوع: سنگین

قدرت: 400 کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۷۰

ب: ۸۱۰

ج:

د:

کانال: ۶۰۰

 :H2-H1 ۷۰-۳۰-۱۰۵

کیلوگرم 3±: ۷۲

دارای دو مفصل

دارای سه قفل

۱۲۰ درجه بازشدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.