کد: NM-15

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۸۱۰

ب: ۶۷۰

ج: ۱۷۸

د: -

کانال: ۶۰۰

 :H2-H1 ۱۳۰-۷۰

کیلوگرم 3±: ۸۸

نوع مربعی

قفل شده است

به طور کامل باز میشود

 دارای جام مکش

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه