کد: NM-10

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۸۰۰

ب: ۵۰۰

ج: ۹۶۲

د: ۵۲۲

کانال: ۷۴۸

 :H2-H1 ۱۱۵-۸۰

کیلوگرم 3±: ۹۵

دارای دو قفل

۱۲۰ درجه بازشدن

دارای دو مفصل

لبه EPDM 70±5

دارای واشر لاستیکی

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.