کد: NM-12

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۹۴۰

ب: ۶۴۵

ج: ۹۹۰

د: ۸۰۰

کانال: ۹۰۰-۶۰۰

 :H2-H1 ۸۵

کیلوگرم 3±: ۱۴۰

به طور کامل باز میشود

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه