کد: NM-05

نوع: سنگین

قدرت: 400 کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۷۰

ب: ۷۰۰

ج: ۸۲۰

د:

کانال: ۶۰۰

 :H2-H1 ۳۰-۱۰۲

کیلوگرم 3±: ۸۲

دارای یک قفل

۱۲۰ درجه بازشدن

دارای یک مفصل

لبه EPDM 70±5

دارای واشر لاستیکی

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.