کد: NM-02

نوع: سنگین

قدرت: 400 کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۷۰

ب: ۶۹۵

ج: ۷۹۰

د:

کانال: ۶۱۰

:H2-H1۶۰-۱۲۵

کیلوگرم 3±: ۸۸

دارای سه قفل

۱۱۰ درجه بازشدن

دارای یک مفصل

دارای دسته بالابر

لبه EPDM 70±5

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.