کد: NM-14

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۸۰۰

ب: ۵۰۰

ج: ۹۶۲

د: ۵۲۲

کانال: ۷۴۸

 :H2-H1 ۹۰-۶۰

کیلوگرم 3±: ۹۰

دارای دو قفل

دارای دو مفصل

۱۸۰ درجه بازشدن

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه