کد: NM-13

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۵۹۰

ب: ۵۹۰

ج: -

د: -

کانال: -

 :H2-H1 ۷۵

کیلوگرم 3±: ۱۵۵

به طور کامل باز میشود

پوشش مثلثی دوتایی

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.