کد: NM-07

نوع: سنگین

قدرت: 400 کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۷۰

ب: ۶۹۵

ج: ۸۱۰

د:

کانال: ۶۰۰

 :H2-H1 ۱۱۸-۶۰

کیلوگرم 3±: ۸۸

دارای یک قفل

۱۲۰ درجه بازشدن

دارای یک مفصل

دارای دسته بالابر

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.