کد: NM-11

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۴۵۰

ب: ۴۵۰

ج: ۶۰۰

د: ۴۷۰

کانال: ۷۴۸

 :H2-H1 ۱۰۰

کیلوگرم 3±: ۵۹

کد: NM-11-2

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۰۰

ب: ۴۵۰

ج: ۷۳۸

د: ۴۶۶

کانال: ۵۳۸

 :H2-H1 ۱۰۰

کیلوگرم 3±: ۷۳

کد: NM-11-3

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۶۰۰

ب: ۶۰۰

ج: ۷۳۸

د: ۶۱۶

کانال: ۵۳۸

 :H2-H1 ۱۰۰

کیلوگرم 3±: ۹

 

کد: NM-11-4

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

 

الف: ۶۰۰

ب: ۷۵۰

ج: ۷۳۸

د: ۷۸۰

کانال: ۵۳۸

 :H2-H1 ۱۰۰

کیلوگرم 3±: ۱۱۰

دارای دو قفل

۱۲۰ درجه بازشدن

دارای دو مفصل

با دسته بالابر

لبه EPDM 70±5

دارای واشر لاستیکی

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه

در قسمت های لولا و قفل از پیچ و مهره های کروم - نیکل ضد زنگ استفاده شده است.